Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsordning

för
LumenRadio AB (publ) 
(org.nr 556761-7492)

1 §    Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är LumenRadio AB. Bolaget är publikt (publ).

2 §    Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3 §    Verksamhetsföremål
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara utveckling och försäljning av kommunikationsutrustning och därmed förenlig verksamhet.

4 §    Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

5 §    Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 10 000 000 och till högst 40 000 000.

6 §    Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

7 §    Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8 §    Revisor
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 §    Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

10 §   Anmälan om deltagande i bolagsstämma 
En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

11 §   Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om
  a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 11. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 §   Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen. 
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

13 §   Avstämningsbolag 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
 

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin