Hoppa till huvudinnehåll

Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer, antal revisorer, val av och arvode till revisorer samt beslut om instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av representanter från de fyra röstmässigt största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti och styrelseordföranden som sammankallande. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan.

Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Bolaget ska vid förändring utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på Bolagets hemsida. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

I valberedningen ingår för närvarande: 

-    Björn Westman utsedd av Chalmers Innovation Seed Fund 
-    Emil Hjalmarsson utsedd av Grenspecialisten
-    Lovisa Runge utsedd av Fjärde AP-fonden
-    Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till investorrelations@lumenradio.com

 

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin