Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2022

28 feb 2023 - 08:30

Januari– December

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 199,7 (123,9) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 61%, jämfört med föregående års motsvarande period. Det är framför allt inom Lighting & Smart Cities som den stora omsättningsökningen sker.

Rörelseresultatet uppgick till 40,2 (21,9) MSEK. Försäljningsökningen tillsammans med förbättrad bruttomarginal är den främsta anledningen till det högre resultatet. Resultat efter skatt per aktie uppgick för perioden till 3,27 (2,17) SEK.

 

oktober – december

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 55,9 (36,4) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 54%, jämfört med föregående års motsvarande period.

Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (4,0) MSEK. En ökad försäljning samt förbättrad bruttomarginal den främsta anledningen till det förbättrade resultatet. Det skall tilläggas att även omkostnaderna har ökat under perioden jämfört med samma period föregående år. Resultat efter skatt per aktie uppgick för perioden till 0,77 (0,62) SEK.

Likvida medel ökar till 86,1 MSEK för perioden jämfört med 16,8 MSEK vid samma tidpunkt föregående år. Den stora förändringen beror till största delen av den nyemission som gjordes i och med bolagets notering på Nasdaq First North vilket bidrog med 42 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader.

 

VD Kommentar

Vi lämnar ett mycket bra år bakom oss. Vår ambition att leverera på våra långsiktiga finansiella mål, en årlig organisk tillväxt på 25% och ett EBITDA på 20%, står kvar. Vi har en fortsatt positiv syn på marknaden för 2023, dock med en ökad grad av osäkerhet givet den alltmer turbulenta omvärlden. Vår grundtes för framtiden är dock densamma – behovet av att ersätta kabeln kommer att öka. 

De viktigaste väsentligaste händelserna under året summeras som följande:

 • Vi har haft en god efterfrågan på våra produkter, speciellt inom området belysnings-applikationer drivet av en ökad efterfrågan inom streamingtjänster, filmproduktion och belysning inom arkitektur.
 • Försäljningen av W-BACnet har trappats upp under årets två sista kvartal, framför allt på den nordamerikanska marknaden. Detta får ses som ett gott resultat tillsammans med en rad nya viktiga OEM-kunder inom fastighetsautomation såsom Honeywell, TROX och Munters vars produkter med vår integrerade mjuk- och hårdvara nu gått till produktion.
 • Under 2022 har vi erhållit 8 nya Design Wins vilket på totalen ger oss 80 stycken, varav 66 är i produktion hos kund. 5 av dessa är inom affärsområdet Lighting & Smart Cities medan 3 av dem är inom Building & Industrial Control Systems.
 • Inköp och produktion har präglats av stora prisökningar på råvarumaterial och fraktkostnader. Komponentmarknaden håller dock på att stabiliseras vilket skapar utrymme för fortsatta förbättringar.
 • Flytten till våra nya lokaler under sommaren har gett produktion och lager flera skalfördelar. Detta möjliggjorde en fusion av LumenRadios och Wireless Solutions produktion och lagerverksamhet vilket resulterat i ett effektivare flöde och kvalitetsarbete.
 • Affärsområdet Building & Industrial Control Systems lansering av W-BACnet i februari har fått en mycket positiv respons inom fastighetsautomation.
 • Inom Lighting & Smart Cities har vi genomfört en större produktuppdatering av våra W-DMX produkter och lanserat en ny förbättrad generation slutanvändarprodukter under namnet TNG (The Next Generation). Dessa har mottagits mycket väl och har varit en bidragande faktor till bolagets fina utveckling under 2022.
 • Under det sista halvåret har två större utvecklingsprojekt startats – två trådlösa kablar som kommer ersätta trådade protokoll som tillämpas inom belysning och inom industri.

SLUTORD

Vi har nu etablerat en stabil grund för att kunna leverera på vår tillväxtstrategi. En del i detta var börsintroduktionen den 8 december på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen innebär att vi nu får möjligheten att accelerera vår fortsatta tillväxtresa. 

Det kommer fortsättningsvis att vara viktigt för oss att:

 • Expandera vårt distributörsnätverk för våra slutanvändarprodukter
 • Fortsätta etablera OEM samarbeten och erhålla nya Design Wins
 • Utbilda marknaden i att det finns ett tillförlitlig trådlöst alternativ som många gånger är betydligt mer kostnadseffektivt än det trådade alternativet
 • Fortsätta utveckla tillförlitliga produkter i världsklass

Behovet av att uppgradera befintliga installationer för belysning, fastigheter och industrier är trängande. Så även om vi har en spännande resa bakom oss är jag säker på att det här bara är början på något betydligt större.

 

Alexander Hellström

VD LumenRadio

 

För eventuella frågor, kontakta: 

Alexander Hellström, VD, LumenRadio 

Magnus Holm, CFO, LumenRadio AB

investorrelations@lumenradio.com

 

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin