Hoppa till huvudinnehåll
Inte regulatorisk

LumenRadio avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market

16 nov 2022 - 08:00

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio” eller ”Bolaget”), offentliggör idag sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). I samband med Noteringen avser LumenRadio att genomföra en nyemission av aktier om cirka 50 miljoner kronor (”Erbjudandet”). Erbjudandet förväntas även bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av vissa aktieägare. AB Grenspecialisten, Andra AP-fonden, Creades AB (publ) via kapitalförsäkring, Fjärde AP-fonden, och Handelsbanken Fonder (”Cornerstoneinvesterarna”) har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde om 215 miljoner kronor. Styrelseledamot Nicolas Hassbjer, styrelseordförande Magnus Terrvik, VD Alexander Hellström och CFO Magnus Holm avser förvärva ytterligare aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om minst fem (5) miljoner kronor. Handel i LumenRadios aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas under december 2022.

LumenRadio är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som utvecklar och säljer tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things (”IoT”). LumenRadio erbjuder skalbara lösningar som bygger på en egenutvecklad och patenterad teknik för tillförlitlig trådlös dataöverföring på de öppna frekvensbanden, vilket ersätter traditionella kablar för styrning och automation. Bolaget har cirka 60 anställda och huvudkontor i Göteborg, samt försäljningskontor i Frankfurt och Boston. LumenRadio omsatte 144 miljoner kronor under de första nio månaderna 2022, motsvarande en tillväxt på 65 procent jämfört med samma period föregående år. Under samma period uppgick EBITDA-marginalen till 24 procent och bruttomarginalen var 61 procent.

LumenRadios verksamhet är uppdelad i två olika affärsområden: Lighting & Smart Cities (L&SC) och Building & Industrial Control Systems (B&ICS). Bolaget har lång och gedigen erfarenhet från ljusstyrning för stora event och historiskt sett har LumenRadios kunder främst bestått av företag etablerade inom professionell belysning. Under de senaste åren har Bolaget även stärkt sin position inom byggnadsautomation och lösningar för industriell kommunikation. Under år 2021 stod affärsområdet L&SC för 77 procent av den totala omsättningen på ca 125 miljoner kronor.

En betydande andel av LumenRadios intäkter kommer från försäljning genom samarbeten med olika industriteknikleverantörer, så kallade design wins. Detta innebär att kunden integrerar LumenRadios teknik in i sina produkter i form av radiomoduler eller mjukvara vilket generar licensintäkter för Bolaget under produktens livscykel. 

LumenRadios styrelse och ledning anser att Erbjudandet och Noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt nästa steg i Bolagets fortsatta utveckling för att utnyttja ett positivt momentum och accelerera tillväxten. Noteringen väntas ytterligare öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och medarbetare. Erbjudandet och Noteringen kommer att ge Bolaget en bredare bas av nya aktieägare och tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms bidra positivt till Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt.

VD Alexander Hellström kommenterar:
”Det här är starten på ett spännande nästa steg för LumenRadio. Vi har under många år investerat i vår egenutvecklade och patenterade teknologi för tillförlitlig trådlös kommunikation och har idag en mycket stark kundbas. Nu ser vi en bra möjlighet att växa på befintliga och nya marknader, och samtidigt bjuda in nya aktieägare. Vi har en otrolig resa bakom oss och denna notering innebär att vi nu får möjligheten att accelerera vår fortsatta tillväxtresa. För även om vi redan har åstadkommit mycket, så är det mesta fortfarande ogjort.” 

Styrelseordförande Magnus Terrvik kommenterar:      
”Jag har varit ordförande i LumenRadio ända sedan 2010 och har haft äran att se hur det dedikerade arbetet av hela teamet under VD Alexander Hellströms ledning resulterat i LumenRadios imponerande tillväxt och starka marknadsposition. Med bolagets långsiktiga ambition att bli en global aktör som leder utvecklingen är en notering och ägarspridning helt logiskt. Det ger bolaget den extra styrka som behövs för att nå våra högt uppställda mål. Vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare till bolaget för den fortsatta spännande resan.

Erbjudandet i sammandrag

Under förutsättningen att Bolaget väljer att genomföra Noteringen förväntas Erbjudandet omfatta följande:

  • Ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
  • Ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer endast att riktas till vissa institutionella investerare utanför USA i enlighet med Regulation S enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”).

Erbjudandet förväntas bestå av både nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget. Genom nyemissionen av aktier i Erbjudandet förväntas LumenRadio tillföras en bruttolikvid om cirka 50 miljoner kronor, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. ALMI Invest, ALMI Invest Västsverige, Chalmers Innovation, Chalmers Ventures och Latour Industries, förväntas sälja befintliga aktier i Erbjudandet. Vidare kommer en eller flera aktieägare att åta sig att sälja befintliga aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet.

LumenRadio avser att använda nettolikviden från nyemissionen i Erbjudandet för att positionera Bolaget för framtida tillväxt, både organiskt och genom strategiska förvärv.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med Erbjudandet och då finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.lumenradio.com och på Skandinaviska Enskilda Banken AB:s hemsida www.seb.se.

Nasdaq Stockholm har gjort bedömningen att LumenRadio uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på First North Growth Market under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för dess aktier är uppfyllt.

Cornerstoneinvesterarna

Cornerstoneinvesterarna har åtagit sig, med förbehåll för vissa villkor, att förvärva aktier till ett belopp om 215 miljoner kronor i Erbjudandet, till ett pris om högst 48 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om upp till omkring 544 miljoner kronor för Bolagets samtliga utestående aktier före Erbjudandet[1].

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Patentportfölj - Bolagets patenterade lösningar för att hantera interferens och skapa tillförlitliga trådlösa lösningar för affärskritiska tillämpningar är grunden i det LumenRadio utvecklar och säljer.
  • Hårdvarukunnande – Bolagets kunnande inom radioteknik och halvledare har varit en förutsättning för att kunna utveckla radiomoduler med god prestanda.
  • Teknologiplattform - Genom den mjukvara och det operativsystem som Bolaget har tagit fram skapas en möjlighet för Bolagets kunder att själva bygga sina egna IoT-applikationer med hjälp av Bolagets mjukvara.  
  • Helhetserbjudande – Med ett erbjudande som innehåller både färdiga slutanvändarprodukter och en teknologi för inbyggnad i en kunds produkt skapar Bolaget förutsättningar att möta kunden där den är.
  • Stabilt bolag – LumenRadio är ett lönsamt tillväxtbolag som verkar på en växande marknad uppbackad av tydliga makrotrender.         

En mer omfattande beskrivning av Bolagets styrkor och konkurrensfördelar kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas att offentliggöras av LumenRadio.    
 

Finansiella mål och utdelningspolicy

LumenRadio har som finansiellt mål att ha en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om minst 25 procent under en konjunkturcykel. Vidare har Bolaget som målsättning att Bolagets EBITDA-marginal ska uppgå till minst 20 procent i snitt under en konjunkturcykel. LumenRadio befinner sig i en tillväxtfas och Bolagets styrelse avser att inte föreslå någon utdelning på kort till medellång sikt. Bolagets genererade kassaflöden avses istället att återinvesteras i tillväxt, både organiskt och via strategiska förvärv.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till LumenRadio och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till SEB. I samband med Erbjudandet agerar SEB och Avanza Bank som Retail Distributors.


För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Hellström, VD            
Telefon: +46 (0)70 377 24 15     
E-post: alexander.hellstrom@lumenradio.com

Susanne Gerdin, Communications & Marketing Director
Telefon: +46(0)70 723 09 30
E-post: 
susanne.gerdin@lumenradio.com

Om LumenRadio

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation.  Vi har en noll vision vad gäller kablar, och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln – eller bättre. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Tyskland och USA, levererar våra cirka 60 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i LumenRadio.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i USA, Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i USA, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i USA, Australien, Kanada eller Japan.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar) och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan SEB komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av SEB och/eller dess dotterbolag i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

 

[1] Marknadsvärdet baseras på 11 341 383 aktier

 

wkr0006.pdf (232.24 KB)

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin