Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

LumenRadio offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market

28 nov 2022 - 14:30

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio” eller ”Bolaget”), offentliggjorde den 16 november 2022 sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Prospektet för Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och har offentliggjorts på Bolagets webbplats. Första handelsdag i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli torsdagen den 8 december 2022 under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier.

LumenRadio är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som utvecklar och säljer tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things (”IoT”). LumenRadio erbjuder skalbara lösningar som bygger på en egenutvecklad och patenterad teknik för tillförlitlig trådlös dataöverföring på de öppna frekvensbanden, vilket ersätter traditionella kablar för styrning och automation. Bolaget har cirka 60 anställda och huvudkontor i Göteborg, samt försäljningskontor i Frankfurt och Boston. LumenRadio omsatte 144 miljoner kronor under de första nio månaderna 2022, motsvarande en tillväxt på 65 procent jämfört med samma period föregående år. Under samma period uppgick EBITDA-marginalen till 24 procent och bruttomarginalen var 61 procent.

LumenRadios verksamhet är uppdelad i två olika affärsområden: Lighting & Smart Cities (L&SC) och Building & Industrial Control Systems (B&ICS). Bolaget har lång och gedigen erfarenhet från ljusstyrning för stora event och historiskt sett har LumenRadios kunder främst bestått av företag etablerade inom professionell belysning. Under de senaste åren har Bolaget även stärkt sin position inom byggnadsautomation och lösningar för industriell kommunikation. Under år 2021 stod affärsområdet L&SC för 77 procent av den totala omsättningen på cirka 125 miljoner kronor.

En betydande andel av LumenRadios intäkter kommer från försäljning genom fördjupade samarbeten med olika industriteknikleverantörer, så kallade design wins. Detta innebär att kunden integrerar LumenRadios teknik in i sina produkter i form av radiomoduler eller mjukvara vilket generar licensintäkter för Bolaget under produktens livscykel. 

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 48 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 544 miljoner kronor före Erbjudandet och cirka 594 miljoner kronor efter genomförandet av Erbjudandet
 • Erbjudandet omfattar högst 5 742 754 aktier, varav högst 1 041 667 avser nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget och högst 4 701 087 avser befintliga aktier som erbjuds av Latour Industries AB, Chalmers Innovation Seed Fund AB, Chalmers Ventures AB, Almi Invest AB och ALMI Invest Västsverige AB (”Säljande Aktieägare”). De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 50 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet. Bolaget avser använda nettolikviden för att positionera Bolaget för framtida organisk tillväxt och förvärv
 • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Latour Industries AB och Almi Invest AB beviljat en övertilldelningsoption till Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) att förvärva högst 861 413 befintliga aktier, motsvarande 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, omfattar Erbjudandet högst 6 604 167 aktier, vilket motsvarar 53,3 procent av aktierna i LumenRadio efter Erbjudandets genomförande
 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 276 miljoner kronor (och cirka 317 miljoner om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo)
 • AB Grenspecialisten, Andra AP-fonden, Creades AB (publ) via kapitalförsäkring, Fjärde AP-fonden, och Handelsbanken Fonder har, med vissa förbehåll, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt cirka 215 miljoner kronor, motsvarande cirka 67,8 procent av Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
 • Styrelseledamot Nicolas Hassbjer, styrelseordförande Magnus Terrvik, VD Alexander Hellström och CFO Magnus Holm avser förvärva ytterligare aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om minst sex (6) miljoner kronor
 • Bolaget, Säljande Aktieägare (avseende eventuella aktier som innehas efter Erbjudandets genomförande), styrelseledamöterna och medlemmar i koncernledningen kommer ingå sedvanliga åtaganden om lock-up till förmån för SEB under en period om (i) 180 dagar från den första dagen för handel såvitt avser Bolagets lock-up åtagande, respektive (ii) 360 dagar från den första dagen för handel såvitt avser lock-up åtaganden från Säljande Aktieägare (avseende eventuella aktier som innehas efter Erbjudandets genomförande), styrelseledamöter och medlemmar i Bolagets koncernledning. Därtill avser vissa andra aktieägare ingå lock-up åtaganden om 360 dagar från den första dagen för handel
 • Aktierna avses att erbjudas till kvalificerade och institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige. Erbjudandet till institutionella investerare kommer endast att riktas till vissa institutionella investerare utanför USA i enlighet med Regulation S
 • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå mellan den 29 november och 6 december 2022. Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan den 29 november och 7 december 2022
 • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet ingår i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Noteringen och som idag har godkänts av Finansinspektionen och nu är tillgängligt på Bolagets hemsida (Investerare | LumenRadio), SEB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses) och Avanzas hemsida (www.avanza.se)
 • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market för LumenRadios aktier är torsdagen den 8 december 2022 under kortnamnet ”LUMEN”          
   

VD Alexander Hellström kommenterar:
”I dag tar vi nästa steg på vår fortsatta tillväxtresa. Med LumenRadios egenutvecklade och patenterade teknik för tillförlitlig trådlös kommunikation har vi byggt en stark kundbas och nu accelererar vi vår expansion på en växande marknad. Vi ser fram emot att göra det med ett stort antal nya aktieägare ombord.” 

Styrelseordförande Magnus Terrvik kommenterar:      
”LumenRadio har byggt en imponerande verksamhet under VD Alexander Hellströms ledning. Jag är stolt över att ha varit en del av bolagets starka utveckling de senaste tolv åren. Noteringen är både ett bevis på bolagets framgångar så här långt och ett viktigt nästa steg i arbetet med att nå våra högt uppställda målsättningar framåt.

Om LumenRadio

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknik för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation. Vi har en nollvision vad gäller kablar, och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln – eller bättre. Med huvudkontor i Göteborg och försäljningskontor i Tyskland och USA, levererar våra cirka 60 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  

Bakgrund till Erbjudandet

LumenRadios styrelse och ledning anser att Erbjudandet och Noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt nästa steg i Bolagets fortsatta utveckling som ytterligare kommer att öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och medarbetare. Erbjudandet och Noteringen kommer att ge Bolaget en bredare bas av nya aktieägare och tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms bidra positivt till Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt.

Prospekt och anmälan

Prospektet med fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats och offentliggjorts på Bolagets hemsida (Investerare | LumenRadio). Prospektet publiceras även på SEB:s hemsida för prospekt (www. sebgroup.com/prospectuses) samt Avanzas hemsida (www.avanza.se). Anmälan kan göras via internetplattformen hos SEB och Avanza.

Preliminär tidsplan

 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 29 november – 6 december 2022
 • Anmälningsperiod för institutionella investerare: 29 november – 7 december 2022
 • Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market: 8 december 2022
 • Likviddag: 12 december 2022

Stabiliseringsåtgärder

SEB kan i sin roll som stabiliseringsagent i samband med Erbjudandet genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq First North Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. SEB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan användas för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovan nämnda 30-dagarsperiod. SEB måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer SEB att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

SEB är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till LumenRadio och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till SEB. I samband med Erbjudandet agerar SEB och Avanza Bank som Retail Distributors.

FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser och kan nås på telefon: +46 (0) 8 528 00 399 samt e-mail: info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Hellström, VD            
Telefon: +46 (0)70 377 24 15     
E-post:
alexander.hellstrom@lumenradio.com

 

Susanne Gerdin, Communication & Marketing Director
Telefon: +46 (0)70 7230930
E-post: susanne.gerdin@lumenradio.com


Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i LumenRadio.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i USA, Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i USA, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i USA, Australien, Kanada eller Japan.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar) och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande kan SEB komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av SEB och/eller dess dotterbolag i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin