Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Delårsrapport Q3 2023

31 okt 2023 - 08:05

Juli - September 

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 69,4 MSEK (53,6), vilket motsvarar en tillväxt på 29,4% jämfört med föregående års motsvarande kvartal.  

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24,0 MSEK (13,3) och EBITDA till 26,2 MSEK (15,2) motsvarande en EBITDA-marginal på 37,7% (28,3). Resultat efter skatt per aktie uppgick för kvartalet till 1,48 SEK (0,98). Kassaflödet för kvartalet var -51,4 MSEK. Kassaflödet påverkas i kvartalet av förvärvet av Radiocrafts med -56,0 MSEK.   

Januari – September 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 196,9 MSEK (143,9), vilket motsvarar en tillväxt på 36,8% jämfört med föregående års motsvarande period. Lighting & Smart Cities (L&SC) bidrar mest i absoluta tal men Buildings & Infrastructure Control Systems (B&ICS) ökar procentuellt mest tack vare förvärvet av Radiocrafts.  

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55,3 MSEK (29,3). EBITDA uppgick till 61,7 MSEK (34,6) motsvarande en EBITDA-marginal på 31,4% (24,1). Resultatet efter skatt per aktie uppgick för perioden till 3,46 SEK (2,15). Kassaflödet för perioden var -19,7 MSEK (21,4). Kassaflödet påverkas i perioden av förvärvet av Radiocrafts med -56,0 MSEK. 

VD kommentar  

Resultatutveckling för kvartalet har varit bättre än förväntat. Denna ökning drevs av en mer positiv än väntad utveckling på den asiatiska marknaden samt förvärvet av Radiocrafts den 1 september. Bruttomarginalen förstärktes ytterligare till 65,5% (59,7) och beror främst på tidigare insatser inom inköp som fortsätter få positivt genomslag.  

Förvärvet av Radiocrafts markerar ett avgörande steg framåt i vår tillväxtresa. Med Radiocrafts, som har fått en stark inledning i bolaget, breddar vi vår produktportfölj och kundbas, särskilt inom Smart Metering. Radiocrafts inkluderas i den finansiella rapporteringen för B&ICS.  

  • Kvartalet för L&SC har präglats av strejken i Hollywood. Orderingången från filmindustrin avtog i juli. Vi kunde dock fakturera en betydande del till den asiatiska marknaden. Därutöver tillkom en del nya affärer med korta ledtider vilket till viss del kompenserade för tappet till Hollywood.  
  • Försäljningen inom B&ICS minskade ytterligare på grund av osäkerheten i fastighetsbranschen. Detta har lett till ett minskat intresse för uppgradering och nyinvestering i kommersiella fastigheter. Trots en mer osäker marknad, har vi erhållit ett par viktiga order för projekt inom skol- och hotellsektorn, vilka kan bana väg för fortsatt ökad penetration inom trådlös fastighetsautomation.  
  • Radiocrafts har haft en stark efterfrågan inom Smart Metering för el-mätare, gateways och vatten-mätare. Det finns även ett ökat intresse för en rad andra närliggande applikationsområden. Produkter som vi anser vara helt rätt i tiden för energi- och resurseffektivisering.  

SLUTORD  

Under förra kvartalet (Q2) gick det bra för oss, medan det tredje kvartalet såg svagare ut. Trots detta överträffade tredje kvartalets resultat våra förväntningar. De händelser som vi hade förutsett i samband med Hollywood-strejken ägde rum, samtidigt som vi hade en positiv utveckling inom ett flertal andra områden. Bland annat bidrog Radiocrafts med 8,0 MSEK till den totala omsättningen. 

För nästa kvartal finns flertalet solglimtar, men även några mörka moln. Vi har ännu ett osäkert kvartal framför oss. När strejken är avslutad kommer det ta tid innan filmproduktionen återhämtar sig till sina tidigare nivåer. Efterlängtade produktioner konkurrerar om begränsade studioresurser samtidigt som skådespelare riskerar att bli överbokade när alla produktioner drar i gång samtidigt. Dessutom har våra OEM-kunder och distributörer lager som måste arbetas av. Därför förväntar vi oss en gradvis återhämtning snarare än en snabb rekyl i Hollywood. Gällande fastighetsautomation, råder det fortfarande osäkerhet, men vi har fått ett par betydande och nyskapande affärer, som spelar en viktig roll framåt.  

Som ett tillväxtföretag med helt ny teknik är det utmanande att ge en rättvis prognos. En Hollywood-strejk, hög inflation och höga räntor gör det svårt att förutse marknadens utveckling och korrelerande orderingång. Trots de mer kortsiktiga utmaningarna, finns det underliggande drivkrafter som skapar behov för marknaden för våra trådlösa produkter. Vi står fast vid våra långsiktiga finansiella mål med en årlig organisk tillväxt över en konjunkturcykel på >25% och ett EBITDA på >20%.  

Alexander Hellström, VD LumenRadio A 

Viktig info  

Denna information är sådan information som LumenRadio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 08:00 CEST den 31 oktober 2023. Bolagets certified adviser är FNCA.  

Bolagets finansiella rapporter finns att tillgå på https://investors.lumenradio.com/sv/rapporter

För mer information: 

Alexander Hellström, VD LumenRadio AB  

Telefon: 070-377 24 15 Email:  

alexander.hellstrom@lumenradio.com  

Sanna Svensson, CFO LumenRadio AB  

Telefon: 076-813 10 67 

Email: sanna.svensson@lumenradio.com  

Susanne Gerdin, IR, Communication & Marketing Director  

Telefon: 070-723 09 30  

E-mail: susanne.gerdin@lumenradio.com

Om LumenRadio 

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska Internet of Things applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation.  Vi har en noll vision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och kontor i Norge, Tyskland och USA, levererar våra cirka 65 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market under tickern Lumen.  

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin