Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Kommuniké från Årsstämman i LumenRadio AB

16 maj 2023 - 12:17

Vid årsstämma i LumenRadio AB (publ), org.nr 556761-7492 (”LumenRadio” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 16 Maj 2023 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisionsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer skall vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Nicolas Hassbjer, Mikael Johnsson Albrektsson, Sabina Lindén och Magnus Terrvik. Vidare valdes Victoria van Camp och Martin Gren till nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade om omval av Magnus Terrvik som Styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Joakim Bråtemyr kommer agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1400 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla 200 000 kronor vardera. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. 

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 15 procent av det vid tidpunkten för emissions beslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

_____________________________

Göteborg 16 Maj 2023

LumenRadio AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

________________________________________

Alexander Hellström, VD LumenRadio AB

Telefon: +46 70-329 26 98

Email: alexander.hellstrom@lumenradio.com

Magnus Holm, CFO LumenRadio AB

Email: magnus.holm@lumenradio.com

Susanne Gerdin, IR, Communication & Marketing Director

E-mail: susanne.gerdin@lumenradio.com

Om LumenRadio

________________________________________

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation.  Vi har en noll vision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Tyskland och USA, levererar våra cirka 60 passionerade medarbetare varje dag - Wireless Without Worries.  LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market under tickern Lumen. Besök www.lumenradio.com för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: https://investors.lumenradio.com/

LumenRadio AB är noterade på Nasdaq First North Growth Market. FNCA är bolagets Certified Adviser.

wkr0006.pdf (102.62 KB)

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin