Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Kommuniké från Årsstämman i LumenRadio AB

23 apr 2024 - 17:19

Vid årsstämma i LumenRadio AB (publ), org.nr 556761-7492 (”LumenRadio” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 23 april  2024 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2023 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisionsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer skall vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Martin Gren, Nicolas Hassbjer, Mikael Johnsson Albrektsson, Sabina Lindén, Magnus Thousgaard Terrvik och Victoria Van Camp. Årsstämman beslutade om omval av Magnus Thousgaard Terrvik som Styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Joakim Bråtemyr kommer agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1400 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska erhålla 200 000 kronor vardera. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. 

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 15 procent av det vid tidpunkten för emissions beslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

_____________________________

Göteborg 23 april 2024

LumenRadio AB (publ)

Styrelsen

 

wkr0006.pdf (95.71 KB)

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin