Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

LumenRadio slutför förvärvet av Radiocrafts och emitterar 197 732 nya aktier

1 sep 2023 - 14:56

LumenRadio AB (”LumenRadio” eller ”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av 100% av aktierna i Radiocrafts AS (”Radiocrafts”) enligt det avtal som offentliggjordes den 13 juli 2023 (”Transaktionen”). I samband med slutförandet av Transaktionen har styrelsen i LumenRadio beslutat om en riktad nyemission av 197 732 aktier till säljarna av Radiocrafts. Den riktade nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 132,06 kronor per aktie.

Bolaget ingick den 13 juli avtal om att förvärva samtliga aktier i Radiocrafts för en initial köpeskilling om cirka 85 MNOK. Enligt avtalet för Transaktionen ska förvärvet finansieras till 70% genom kontant betalning och till 30% genom en riktad nyemission till Radiocrafts aktieägare. Som kommunicerats vid offentliggörandet av avtalet om Transaktionen, sker den riktade nyemissionen genom styrelsens nyttjande av det bemyndigande som årsstämman 2023 fattade beslut om. Anledningen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar tillvarata den affärsmöjlighet som förvärvet anses representera. Styrelsen anser att det är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare att en del av betalningen genomförs med bolagets egna aktier, vilket kommer att bidra till att bibehålla en stark finansiell position för Bolaget. Dessutom förväntas det betydande ägarintresse i LumenRadio som Radiocrafts ägare kommer att inneha, skapa en gynnsam grund för en framgångsrik integration och fortsatt utveckling av Radiocrafts verksamhet inom koncernen.

Förutom den initiala köpeskillingen, inkluderar avtalet en potentiellt tillkommande tilläggsköpeskilling om upp till 30 MNOK som slutbetalas under första kvartalet 2026. Tilläggsköpeskillingen är kopplad till att Radiocrafts uppfyller vissa lönsamhetsmål. 

Teckningskursen för den riktade nyemissionen har fastställts till en kurs som motsvarar det genomsnittliga aktiepriset under de närmast föregående 30 dagarna vid undertecknandet av avtalet den 13 juli, det vill säga 132,06 SEK per aktie. Genom att basera teckningskursen på marknadspriset för bolagets aktier anser styrelsen att den är rimlig och i linje med marknadsvärderingen.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om ca 1,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen). Genom nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 197 732 från 12 383 050 till 12 580 782 aktier. Aktiekapitalet ökar med 9 886 kronor från 619 153 SEK till 629 039 SEK.  

I samband med den riktade nyemissionen har huvudägarna åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i LumenRadio under en lock-up period om två år från transaktionsdatumet (1 september 2023). Radiocrafts huvudägare som påverkas av avtalet är Martin Peder Evjen, Hallvard Moholdt, Lars Myren och Ørjan Nottveit som tillsammans äger ca 93, 35% av Radiocrafts aktier.

Radiocrafts konsolideras in i LumenRadios finansiella rapportering från och med den 1 september 2023. Ytterligare information om Transaktionen och om Radiocrafts återfinns i Bolagets pressmeddelande om Transaktionen från den 13 juli 2023.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Kontaktperson

Magnus Holm, CFO, LumenRadio AB

LumenRadio AB

investorrelations@lumenradio.com

wkr0006.pdf (96.24 KB)

© 2022 LumenRadio. All rights reserved. Privacy Policy

Senast publicerad: 2022-11-16

Facebook  Instagram  Linkedin